Общи условия

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

„Ло-БИ Тур” ЕООД , ЕИК: 204693178 със седалище и адресна регистрация – гр. София 1172, ул. "Крум Кюлявков" No 15А, ет. 6, офис 12, е дружество регистрирано в Търговския регистър и Агенция по вписванията. "Ло-БИ Тур" ЕООД е лицензиран туроператор и турагент с лиценз № РК-01-7767. Общите условия са със силата на договор между "Ло-БИ Тур" ЕООД, наричано за краткост „lobitour.bg” и всеки потребител заредил и ползващ платформата “lobitour.bg”.

Всяко посещение на сайта “lobitour.bg” от потребителя, e заявление, че е запознат с Общите условия за ползване, а всяко отмятане „Прочетох и приемам Общите условия за ползване” или ненапускане на сайта е изрично и безусловно тяхно приемане.

Пояснение на използваните термини в настоящите условия:

 • Интернет сайт е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда в ползвания от вас браузър, при изписване на електронния адрес “lobitour.bg”;
   
 • Платформа е цялостен продукт, чрез който потребителите имат възможност да получават достъп до рекламната информация, разположена на сървъра на „Ло-БИ Тур“ ЕООД, както и на други сървъри от интернет пространството;
   
 • Браузър компютърно приложение, предоставящо възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни;
   
 • Потребител на интернет страница или сайт е всяко лице, което чрез въвеждане на електронния адрес “lobitour.bg” или достигнало до интернет страницата чрез пренасочване от друг интернет сайт и е съгласно, при наличие на интерес, да извършва покупко-продажби на стоки и/или услуги по електронен път;
   
 • Парола е произволна последователност от букви, цифри и знаци, които заедно с потребителското име индивидуализира потребителя, и които заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил;
   
 • Потребителско име е произволна последователност от букви, цифри и знаци или имейл адрес, посредством които той се индивидуализира в отношенията си с Изпълнителя;
   
 • Електронна препратка е връзка, в интернет страница, която при последване от потребителя го препраща към друга интернет страница, информационен ресурс или обект;
   
 • Информационна система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява автоматична обработка на данни;
   
 • IP Адрес ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа;
   
 • Случайно събитие е непредвидено при сключването на договора извънредно събитие, което прави невъзможно предоставянето на услугите;
   
 • Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), сканиране на портове (PORT SCAN), изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство;
   
 • Ваучер е документ, който потребителите получават в електронен вид и който удостоверява, че потребителят е заплатил рекламираната стока или услуга и съответно може да се възползва от нея;
   
 • Продажна цена е обявената до всеки артикул цена на стока или услуга в български лева, включваща данък добавена стойност.

II. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

На потребителите на платформата „lobitour.bg” се предоставя възможност безвъзмездно и неограничено да разглеждат офертите за стоки и услуги, представени чрез интернет платформата, като чрез същата се осъществява контакта между продавачи и купувачи за сключване на договор за закупуване на стока или услуга между последните. Плащането се извършва чрез предоставените в интернет сайта начини. Договорът, сключен между продавачите на стоки и услуги, оферирани чрез интернет сайта „lobitour.bg” и купувачите е предмет на отделно правоотношение и не обвързва по никакъв начин „lobitour.bg”.

"Ло-БИ Тур" ЕООД единствено и само поддържа интернет сайта lobitour.bg, като не носи отговорност при следните случаи:

 • За вреди, причинени от некоректно поведение на трети лица, промотиращи чрез интернет сайта lobitour.bg, собственост на "Ло-БИ Тур" ЕООД, или трети лица, подизпълнители;
 • За евентуални недостатъци и/или друга рекламационна отговорност по отношение на стоките/услугите, закупени от потребителя чрез сайта, както и ако условия или цени в оферти обявени в сайта от промотиращи търговци, се окажат грешни или подвеждащи;
 • За нарушаване на авторските и сродни права чрез позиционирането на материали, обект на тези права, предоставени от трети лица, промотиращи чрез интернет сайта, собственост на "Ло-БИ Тур" ООД;
 • За вреди причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки/банери, поставени на настоящия сайт;
 • За всички вреди, причинени на потребителите при предоставяне на услугата, с изключение на умишлено причинени вреди (от служители на "Ло-БИ Тур" ЕООД);
 • Ако потребителят си забрави акаунта логнат на компютър или по какъвто и да било друг начин разреши и/или допусне да бъде ползван от трети лица, злоупотребили с регистрацията му;
 • За вредите причинени от закупуването на стоки/услуги, оферирани чрез сайта lobitour.bg и/или от действието/бездействието на продаващите ги търговци във връзка с предоставянето на задължителна информация на потребителите съгласно изискванията на Закона за защита на потребителите;
 • За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до интернет сайта lobitour.bg, независещи от екипа на същия.

1. Ползвайки информационната система в сайта “lobitour.bg ”, потребителят е длъжен да спазва законодателството на РБ, приложимите чужди закони, както и да се придържа стриктно към настоящите Общи условия.

2. Потребителят - ползвател на сайта “lobitour.bg ” не може да променя и публикува материали, както и да извлича в собствена база данни и възпроизвежда рекламираните информационни материали, без изричното писмено съгласие от страна на lobitour.bg.

3. Приемайки настоящите Общи условия, потребителят дава съгласието си да получава електронни съобщения от lobitour.bg

4. "Ло-БИ Тур" ЕООД предоставя за ползване на потребителите платформа за онлайн пазаруване по метода на груповото пазаруване, чрез интернет сайта си lobitour.bg, при условията на договор за продажби от разстояние по смисъла на чл.45 и сл. от Закона за защита на потребителите, като упражнява пълномощията, дадени му по силата на този договор.

5. Потребителското име, с което потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на информационната система на "Ло-БИ Тур" ЕООД. Когато потребителят регистрира или промени потребителското си име, "Ло-БИ Тур" ЕООД не проверява и не носи отговорност за истинността на новото потребителско име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

III. УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА, ЗАКУПУВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВАУЧЕРИ

1. При закупуване от потребителя на дадена услуга, чрез предпочетен от него начин на плащане от изброените в сайта lobitour.bg и съответната обработка на транзакциите, той получава ваучер в профила си в “ lobitour.bg“.

2. Закупуването на ваучер става след предварителна регистрация и създаване на профил. За всички сключени договори и извършени плащания, чрез профила на потребителя, както и действия, в следствие на ползването на сайта през неговия профил е отговорен потребителят.

3. По време на използването на профила си в “lobitour.bg ”, потребителят се задължава да поддържа данните в него актуални и да спазва законодателството на РБ. Задължение за него е и уведомяването на lobitour.bg, за всеки случай на нерегламентирано използване на профила му.

4. Потребителят – купувач дава изричното си съгласие да получава съобщения по имейл и телефон във връзка с резервираната от него услуга без да се нарушават разпоредбите на чл. 49 от ЗЗП, на Закона за защита на личните данни и на чл. 6 от Закона за електронната търговия.

5. Потребителят плаща само за оферта, която е влязла в сила и за която е получил ваучер в профила си.

6. С подаването на поръчка за Ваучер за стока или услуга, Вие отправяте предложение до Рекламодателя за закупуването на Ваучера/-ите, който/ито сте избрали при условията, описани в този Договор и във Ваучера. Ваучерът, който закупувате, може да бъде използван за покупката на стоки или услуги от продавача му, наричан в настоящия договор lobitour.bg.

IV. УСЛОВИЯ ЗА АНУЛИРАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯ

1. Анулирането на резервации става по електронна поща или директно чрез достъп до профила на потребителя.

2. При анулиране преди заплащане на пълната сума или депозит, не се дължи неустойка.

3. Имате право в 14 /четиринадесет/ дневен срок след плащането да откажете резервацията и сумата Ви да бъде върната от търговеца, освен ако това не противоречи на раздел IV, т. 4. След изтичане на 14 /четиринадесет/ дневния срок от датата на плащане се удържа неустойка в размер на 20% от заплатената сума, ако това не противоречи на общите условия и тарифи на Мястото за настаняване. В случай, че датата на анулация влиза в сроковете на общите условия и тарифи за анулация на Мястото за настаняване, тяхната тарифа за анулация се добавя към удържаната неустойка от 20%.

4. При анулиране на вече издаден ваучер в период от 3 дни преди датата на настаняване, се удържат 20% от заплатената сума.

V. УСЛОВИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ТРАНЗАКЦИИ С БАНКОВИ КАРТИ

1. lobitour.bg  предлага продукти, които са широк асортимент от туристически услуги, предоставяни от различни места за настаняване, които се представят под формата на промоционални дневни оферти, почивки и екскурзии. Всяка една от тях е с обявено подробно описание, за всички условия по предоставянето й.

2. Всички обявени цени в lobitour.bg са посочени в български левове.

3. Всички разходи за банкови такси, комисионни и курсови разлики възникнали при нареждането на съответното банково плащане или транзакцията с ползваната от клиента банкова карта, са за сметка на клиента. „Ло-БИ Тур” ЕООД не носи отговорност за възникнали такива.

4. Електронните транзакции с банкови карти се извършват посредством онлайн разплащателната система ePay.bg, гарантираща сигурността им. Lobitour.bg не съхранява номера на банкови карти.

5. Във връзка със същността на услугите, lobitour.bg предлага на клиентите възможност за отказ в рамките на 14 /четиринадесет/ от датата на извършеното плащане и отказ от съответната услуга. При извършване на покупка, всеки клиент, съгласявайки се с посочените условия, сключва договор с фирмата, осигуряваща конкретната туристическа оферта. „Ло-БИ Тур” ЕООД не е страна по договора между клиента и съответната фирма.

VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни или допълвани едностранно от „ Ло-БИ Тур” ЕООД, без да уведомява за това потребителя. Всяко използване на сайта е съгласие с актуалните към момента Общи условия.

2. Спирането на достъпа до сайта “lobitour.bg” по всяко време и без основателна причина е в правото на „Ло-БИ Тур” ЕООД, като за това не носи отговорност.

3. С приемането на тези общи условия потребителят заявява изрично, че е съгласен да извърши авансово плащане за услугите предлагани на сайта „lobitour.bg ”.

4. За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. „Ло-БИ Тур” ЕООД се задължава да не предоставя лични данни на трети лица. Изключения са случаите на изискване на такава информация по разпореждане на компетентните държавни органи или съдебната власт, по законоустановения в РБ ред, както и случаите на непреодолима сила, случайно събитие и злоумишлени действия на трети лица.

2. Съгласявайки се с настоящите Общи условия, потребителят дава съгласието си информацията и данните за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред. Тези данни няма да бъдат предоставяни на трети лица.

3. В случай на злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или нарушени права и законни интереси на трети лица, „Ло-БИ Тур” ЕООД няма да се придържа към ограниченията в т. 2 и има право да предостави пълна информация на компетентните държавни органи, съгласно действащото законодателство.

4. С приемането на настоящите Общи условия, потребителят дава изричното свое съгласие (в съответствие с чл. 4, ал. 2 от Закона за защита на личните данни) информацията и личните му данни да се използват от lobitour.bg във връзка със сключените договори и отчетно-счетоводните цели с рекламодателите.

5. При посещаване на lobitour.bg  чрез мобилно устройство, Потребителят се съгласява и дава разрешение на “Ло-БИ Тур” ЕООД да събира данни за неговото текущото местонахождение, които данни могат да бъдат използвани само и единствено за информиране на Потребителя за находящите се в близост до него обекти, предлагащи оферти в lobitour.bg.

6. “Ло-БИ Тур” ЕООД си запазва правото да събира, пренася и обработва информация, свързана с използването на сайта, а с приемането на настоящите условия и използването на сайта клиентът се съгласява със събирането, пренасянето и обработката на предоставената от него информация, в съответствие с настоящите общи условия и действащото законодателство. Личните данни, събирани по време на регистрация от “Ло-БИ Тур” ЕООД, са необходими за извършване на покупка от сайта. Тези данни няма да бъдат предоставяни на трети лица различни от доставчика на услугата/стоката с цел коректно и качестевно обслужване и се съхраняват, докато клиентът има активен профил в сайта. Клиентът има право да изтрие профила си по всяко време, с което съответно ще премахне всичките си лични данни от базата на “Ло-БИ Тур” ЕООД.

Докато клиентът въвежда детайлите на своята карта на платежната страница, по време на плащане или на автентикационната страница на банката-издател по време на процеса на проверка за автентичност и по време на плащане през системата на ePay.bg, екипът на сайта няма достъп до съдържанието на поверителни данни, обменящи се между картодържателя и банката или ePay.bg, независимо от факта, че сделката се осъществява в интернет страницата на сайта. За да бъдат предпазени от злоупотреба при плащане с Visa или MasterCard карта, на клиентите се прилагат най-добрите практики, препоръчани от международните картови организации:

•  Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка

•   Автентичността на картата на клиента се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2)

7.  Разрешаване на спорове

За всички неуредени в настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Всички възникнали спорове между страните се разрешават в разбирателство и добра воля, по извънсъдебен път. В случай обаче, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд.

Считано от 15.2.2016 г. Европейската комисия предоставя платформа за извънсъдебна медиация, целта на която е даде възможност на потребителите за извънсъдебно решаване на спорове относно поръчки, направени онлайн. Платформата за извънсъдебно решаване на спорове е достъпна на следния адрес: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ влиза в сила от 12.05.2017 г.